พระราชบัญญัติ

 -- การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 -- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

 -- คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559

 

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์

 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

 -- นโยบายและแนวทางการรับนักเรียน พ.ศ. 2562

 -- หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา