กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน


พระราชบัญญัติ

-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
-- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 

พระราชกฤษฏีกา

-- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
-- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
-- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
-- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
-- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
-- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

 

ระเบียบกระทรวง

-- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
-- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
-- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
-- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
-- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
-- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
-- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

 

ยุทธศาสตร์ชาติ

-- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
-- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับย่อ

 

แผนพัฒนาการศึกษา

-- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
-- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
-- แผนพัฒนาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) พ.ศ.2562-2564
-- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่นร0704/ว68)

 

คำสั่งกระทรวง

-- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 407/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 408/2562เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
-- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ