แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

>> แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูกรณีย้ายปกติ/ย้ายกรณีพิเศษ

>> แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

>> แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ