การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 20 กันยายน 2561)

ดาวน์โหลด ไฟล์ได้ที่นี้