นางสาวกิติมา บุญมณีชัยกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ


งานธุรการ และสารสนเทศ


งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)


การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)