นางชิดชนก  ไชยพงษ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน งานตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)


คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน งานวางแผนการตรวจสอบภายใน


คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง