นายสุพจน์ แสงงาม 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ