คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุกัญญา ชาญพนา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ