นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ