ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีตหน้าอาคารสํานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 78
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสํานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําคู่มือและพจนานุกรมภาษากัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 102