กลุ่มอำนวยการ

pong

นายสุเมธ  บรรเทาวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

 

pontip

นางสาวพรทิพย์  พึ่งฝั่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

toy

นางสุนันทา  จิตต์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

lek

นางสาวจริยา   ทายศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

surasit

นายสุรสิทธิ์   รัตนนิกร

พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

chai

นายชัยสิทธิ   เนรมิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

water

นางสาวมณฑิรา   สันตะพันธ์

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

pNoi

นางจันทิมา  คงคางาม

เจ้าพนักงานดูแลความสะอาด

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905

driver001

นายชาติชาย แสงสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ขับรถ

อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์:085-3886905