ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว เพื่อรับรางวัล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dwf.go.th