ตามที่ สำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการ
ดำรงชีวิตของทุกคน (Universal Design Conmunity Model)  และส่งคู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน  Universal Design :Guide Book
โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.chanthaburi.m-society.go.th  เมนู"ศูนย์บริการคนพิดารประจำจังหวัดจันทบุรี" > คู่มือออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design)  หรือจาก link นี้ หนังสือคู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน  Universal Design :Guide Book

universalDesign

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ