ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถดูรายละเอียดได้  (1) (2)