คณะกรรมการการบริหารสหวิทยาเขต

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพํฒนาการเรียนรู้ และศูนย์สารสนเทศ

ประกาศการจัดตั้งสหวิทยาเขต