โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกระบวนการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

1. เกียรติบัตร สำหรับคณะกรรมทำงาน

2.เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯ