เกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร การนำเสนอยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(นักเรียน)

3.ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร การนำเสนอยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(ครู)

4.เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ครู)

5.เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(นักเรียน)