เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning

1.ใบประกาศผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.ใบประกาศคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.ใบประกาศวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21