เอกสารประกอบการประชุม

1.กำหนดการประชุม

2.เอกสาร Active learninng

3.การจัดการเรียนรู้เชิงรุก