ที่มาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา