ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วุฒิบัตรอบรม“การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 828
เกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจฯ รอบสี่ เขียนโดย Super User ฮิต: 327
ฉบับปรับปรุง 31 ต.ค. 2562 : เล่มเอกสาร วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2558 / 2559 / 2560 / 2561 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 317
สนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการ คลังสารสนเทศ IQA AWARD เผยแพร่ระดับ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านเว็บไซด์ของ สพฐ สทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 539
เกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User ฮิต: 278
เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เขียนโดย Super User ฮิต: 228
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" เขียนโดย Super User ฮิต: 229
เอกสารปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 191
หนังสือเผยแพร่ของสำนักนโนบายและแผนการศึกษา เขียนโดย ICT ฮิต: 369
รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(เพิ่มเติม) เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 437