การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

แบ่งเป็นสหวิทยาเขตดังนี้

จังหวัดจันทบุรี

  1. สหวิทยาเขตทับทิม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ศน. เบญจวรรณ จี๊ดซัง

         1.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี        

         1.2 โรงเรียนบางกะจะ

         1.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม                         

         1.4 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

2. สหวิทยาเขตบุษราคัม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ศน.นันทยา เศรษฐจิตต์

      2.1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์                     

      2.2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

      2.3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร         

      2.4 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

      2.5 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะอุปถัมภ์”

3. สหวิทยาเขตไพลิน ที่ตั้ง : โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ศน. สายทิพย์ วสุธรกุล

      3.1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

      3.2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม

      3.3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

      3.4 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม          

      3.5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

4. สหวิทยาเขตมรกต ที่ตั้ง : โรงเรียนศรียานุสรณ์ ศน. สดใส ดุลยา                            

      4.1 โรงเรียนศรียานุสรณ์     

      4.2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ                

     4.3 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา                                  

     4.4 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 

                     

5. สหวิทยาเขตสตาร์บุษ ที่ตั้ง : โรงเรียนสอยดาววิทยา ศน.ศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์

         5.1 โรงเรียนสอยดาววิทยา                     

         5.2 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

         5.3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม          

         5.4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร                                  

         5.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม    

จังหวัดตราด

 1. สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ที่ตั้ง : โรงเรียนตราษตระการคุณ ศน.พิมพ์จุฑา จั่นสังข์

      1.1 โรงเรียนตราษตระการคุณ                               

      1.2 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม                                

      1.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม                            

      1.4 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม                                       

      1.5 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร                             

      1.6 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม        

2. สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ที่ตั้ง : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ศน.สุริศา ริมคีรี

      2.1 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”                    

      2.2 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม                                              

      2.3 โรงเรียนประณีตวิทยาคม

      2.4 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม                            

      2.5 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

3. สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้ง :โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ศน.ชลกิตย์ วงศ์คช

      3.1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์                              

      3.2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม                               

      3.3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์                       

      3.4 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม                                  

      3.5 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม             

1. สหวิทยาเขตทับทิม              ศน. เบญจวรรณ

2. สหวิทยาเขตบุษราคัม           ศน. นันทยา

3. สหวิทยาเขตไพลิน                ศน. สายทิพย์ /

4. สหวิทยาเขตมรกต                ศน. สดใส /

5. สหวิทยาเขตสตาร์บุษ            ศน. ศิรินัคมน

6. สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. นันทยา / ศน. ศิรินัคมน

7. สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่         ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. นันทยา /ศน. สุริศา

8. สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์  ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. ชลกิตย์ /ศน. นันทยา