ม.6

2558

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติโรงเรียนแยกตามสาระ

 2559

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติโรงเรียนแยกตามสาระ

2560

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติโรงเรียนแยกตามสาระ