ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเรื่อง "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom" เขียนโดย Super User ฮิต: 566
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้เข้าร่วมกาแฟสัญจร เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 392
ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการกรณีปกติ เขียนโดย Super User ฮิต: 420
เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 545
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาคจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 700
เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 535
Open House ชงโคบาน วิชาการ พร. ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User ฮิต: 658
งาน Open House โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 471
พิธีเปิดโครงการเดินทางไกลฯและสอบเครื่องหมายลูกเสือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี เขียนโดย Super User ฮิต: 450
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ(ระดับสนามสอบ) O-NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 503