ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเรื่อง "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom" เขียนโดย Super User ฮิต: 313
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้เข้าร่วมกาแฟสัญจร เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 235
ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการกรณีปกติ เขียนโดย Super User ฮิต: 316
เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 409
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาคจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 531
เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 445
Open House ชงโคบาน วิชาการ พร. ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User ฮิต: 533
งาน Open House โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เขียนโดย Super User ฮิต: 330
พิธีเปิดโครงการเดินทางไกลฯและสอบเครื่องหมายลูกเสือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี เขียนโดย Super User ฮิต: 308
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ(ระดับสนามสอบ) O-NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 341