ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ประกาศจัดสรรที่เรียน

จัดสรรที่เรียน จังหวัดจันทบุรี

    ๑. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

       ๑.๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

       ๑.๒ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

       ๑.๓ โรงเรียนสอยดาววิทยา

    ๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

       ๒.๑ โรงเรียนเบญจมนุสรณ์

       ๒.๒ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

จัดสรรที่เรียน จังหวัดตราด

    ๑.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๑.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

      ๑.๒ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

    ๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     ๒.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

     ๒.๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม