ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  จังหวัดตราด  
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒