ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  จังหวัดจันทบุรี  
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เอกสารตามดาวน์โหลดได้ที่นี้   เอกสาร ร่างแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒