ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  จังหวัดจันทบุรี  
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒