ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562