งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Click

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Click

1.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคารฯ ( ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว93 ลว.20 ก.พ.61 ) Click

   1.1.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินสด ( 1101010101 ) Click

   1.1.2 รายละเอียดประกอบเงินทดรองราชการ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2040306552( 1101010104 ) Click Click

   1.1.3 รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2046045351  ( 1101020603 ) Click Click

   1.1.4 รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2046045319 ( 1101020604 ) Click   Click

2. รายละเอียดประกอบลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ( 1102010101 ) Click และนอกงบประมาณ ( 1102010108 ) Click

3. รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก ( 2101010102 ) Click และบัญชีสำคัญค้างจ่าย ( 2102040102 ) Click