ข้อมูลรายละเอียดตำแหน่งว่าง,  คำร้องขอย้าย  และเกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปี พ.ศ. 2562

 

-- ประกาศเกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ (จังหวัดจันทบุรี)

-- ประกาศเกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ (จังหวัดตราด)

-- ประกาศตำแหน่งว่างและแบบคำร้อง