สถิติการเรียกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ข้อมูล ณ วันทีี 24 มิถุนายน 2562

<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>