ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 << รายละเอียดเพิ่มเติม >>