new การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

รายละเอียดดังเอกสารเพิ่มเติม

1. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 pdf

2. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 pdf

3. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว6599 ลว. 17 ตุลาคม 2560 pdf

4. ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู pdf

5. เอกสารการอภิปราย การใช้งาน Log Book pdf

6. ตัวอย่าง Log Book exce

 

เนื้อหาใกล้เคียง

––การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ––