-เอกสารประกอบประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

1.หนังสือ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
2.สรุปการรายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดจันทบุรี