ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ได้ร่วมกันจัดทำ   

"โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพือที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14"

****ขอมูลเพิ่มเติม****     คลิ๊ก