โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2562

ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.parliament.go.th/innovation