S 4792366

 

 

            ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และนายเสนอ นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตอน “เห็นผลลัพธ์จริงหลังลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”

 

S 4792364

 

          เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะครบ 4 ปี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมโดยยึด 7 หลักการสำคัญ (เชื่อมโยงตัวชี้วัด เน้นจัด 4H ผู้เรียนเป็นสุข สนุกการคิดขั้นสูง มุ่งทำงานเป็นกลุ่ม ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้ และสู่ประเมิน P&A) ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่ง สพฐ. ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบดำเนินกิจกรรมดีเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัด สพม.เขต 17 เป็นหนึ่งใน 20 โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยมจาก สพฐ. สามารถจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์หลากหลาย พร้อมนี้ได้นำตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ สีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด และมวยอาชีพ มานำเสนอในรายการด้วย 

 

S 4792369