เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 รองผู้อำนวยการ สพม. 17 นายพิฒยุตม์ กงกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน