1

 

 

                โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม จากตัวแทนภูมิภาค 13 ทีมทั่วประเทศ ในรอบคัดเลือก (Audition) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 รายการ การแข่งขันโครงการ “รักชาติ...รักษ์มวยไทย ปีที่ 10” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ MCC HALL ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานครสามารถติดตามรับชมเทปบันทึกภาพตลอดการเเข่งขันฯ ทางโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 33 วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 9.30-11.30 

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแสดงดังต่อไปนี้

        1. เด็กชายประริวัตร ปาสาจะ ม.๑
        2. เด็กชายหวัน เกรียงไกร ม.๒
        3. เด็กชายสมชาย เอิบสุกิม ม.๒
        4. เด็กชายวัฒนา ปาสาจะ ม.๒
        5. เด็กชายจุมภฎ แขถนอม ม.๒
        6. เด็กชายนครินทร์ นวลจันทร์ ม.๒
        7. เด็กชายธนภูมิ ปรุงผล ม.๓
        8. เด็กชายจิน เฮง ม.๓
        9. เด็กชายปิยวัฒน์ เธียรไชย ม.๓
        10. เด็กชายธีรพัฒน์ สุรทรสารทูล ม.๓
        11. เด็กชายพงศกร อร่าม ม.๓
        12. เด็กชายเปรมศักดิ์ ยินดี ม.๓
        13. เด็กชายธีรเดช เจียมประเสริฐ ม.๔
        14. เด็กชายณฤทธิ์ สุภาพ ม.๔
        15. เด็กชายขวานเพชร ลองศิริคง ม.๔
        16. นายพีระสันต์ นอย ม.๔

ผู้จัดการทีม
        นางสาวเบญจณี บุญอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

ครูผู้ฝึกสอน
        นายสักรินทร์ นาคินทร์

ครูผู้ควบคุม
        นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้ง
        นายชาติวัฒน์ บัวจีบ
        นายอรชัย หมื่นนาที
        นางสาวบุญพา อินทสุวรรณ์
        นางสาวบัณฑิกา วงค์กุลพิลาศ