98378

 

         ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม เข้ารับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สพฐ. ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี ตามที่ สพฐ.ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร

 

98376

S 599080965

98377

ผอ.สพม.17