IMG 9918 re

           ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ขึ้นรับมอบใบประกาศนียบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับสูงสุด และ โล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 10 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  จาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562ภายใต้หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 420 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562   // Cr. กำธร สาธา : ภาพประกอบ