46845667661 bd12508e6a z

 

ดร.สุรชาติ  มานิตย์  ผอ.สพม.๑๗  เป็นประะานในการเปิด กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาด้านการสื่อสารให้กับนักเรียนและครู (ภาษาจีน) ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ..๒๕๖๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคน ชุมชน ผู้นาชุมชน หมู่บ้าน ให้มีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม มี ความสามารถในการพึ่งตนเอง กิจกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มค่าสาหรับเยาวชนในจังหวัดตราด จึงได้ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาด้านการสื่อสารให้กับนักเรียนและครู (ภาษาจีน) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ และ Koh Chang Paradise Hill โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการสื่อสารภาษาจีน ให้กับนักเรียน และครูทุกโรงเรียนในจังหวัดตราด

 

p> 

flickr sesa17

myFlickr