S 57131054

        ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

โดยขณะนี้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก เข้าใจวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของโครงการ
และสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

S 57131055

S 57131056