45858319815 5e2a17ff13 z

   ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.๑๗ รับรางวัล"ครูดี ศรีจันทบูร" เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของอำเภแเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร เป็นประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

p> 

flickr sesa17

myFlickr