46348204251 603d761cf2 z

       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายสรุชาติ มานิตย์
ผอ.สพม. 17 ได้นำกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ในพิธีเปิด
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จังหวัดตราด
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล
พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยศึกษาธิการจังหวัดตราด
      โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิด
ซึ่งมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีแด่พระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้อยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนา สติ ปัญญา
และความรู้เป็นการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลของชาติ
3.เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ในด้านคุณธรรม เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักช่วยเหลือตนเอง
4.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ของจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพ
     การจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน
งานชุมนุมจำนวน 1,900 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
จากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

 

flickr sesa17

myFlickr