46170618761 b35133e0e2 z

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม. 17  เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต 2,
นายวสันต์ นาวเหนียว อดีตผอ.สพป.ชบ.1 และนายวิชัย พวงภาคีศิริ อดีตผอ.สพป.ชบ.3  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ทำหน้าที่ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในเขตตรวจราชการที่ 9 การประเมินดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ภาพ/ข่าว นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร  ตำแหน่ง ส.4/ หัวหน้า สพม.17

 

flickr sesa17

myFlickr