ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๗ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active learning ในวันที่๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

          การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ และมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

flickr sesa17

myFlickr