main27092561

 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561โดย ผอ.สพม. 17 ได้มอบหมายให้ นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผอ.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการมอบหมายนโบายงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ทั้งนี้มีครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 62 ท่าน

 

flickr sesa17

myFlickr