IMG 59

  ดร.สุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธานในเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุวบรรณารักษ์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐   ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี  และโรงเรียนตราษตระการคุณ  จังหวัดตราด  ในการอบรมในคร้ังนี้ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้มีบทบาทในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และยุวบรรณารักษ์เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีจิตอาสามาเป็นผู้ช่วยงานบรรณารักษ์  ซึ่งนอกจากยุวบรรณารักษ์จะได้การเรียนรู้วิธีการดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุดแล้ว  ยุวบรรณารักษ์ยังเป็นผู้นำ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ในการขับเคลื่อนการสร้างนิสัยรักการอ่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๗

 

 

flickr sesa17

myFlickr